Правилник на дейността

Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на „Хийроус Уонтед“

I. Общи положения

1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на сдружение „Хийроус Уонтед“ и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото му.
2. Сдружение с нестопанска цел „Хийроус Уонтед“, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.

II. Ред за осъществяване на дейността

3. „Хийроус Уонтед“ извършва дейност в обществена полза като основният предмет на дейност е:
• защита на деца в затруднено положение и деца с увреждания в рамките на разпоредбите на „Закон за закрила на детето“, „Закон за интеграция на хората с увреждания“ и неговия Правилник, други релевантни национални и международни актове, както и следвайки насоките в „Национална стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания“;
• осъществяването на организаторска, образователна, информационна, консултантска, изследователска дейност, насочена към реализиране мисията, визията, постигане целите и прокламиращи ценностите на Сдружението.

III. Цели и средства за постигането им

4. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Устава на „Хийроус Уонтед“ като се използват предвидените средства.
5. Сдружението има за цел да създаде, организира и управлява регулярни събития, в които взимат участие деца в затруднено положение, с физически увреждания и/или в неравностойно положение, в които практикуват спортни и други дейности, чрез помощта на доброволци.
6. Сдружението си поставя и следните допълнителни цели:
• Популяризиране на доброволчеството
• Изграждане на толерантност сред младите хора
• Формиране на приемственост в обществото
7. Дружеството осъществява дейността си в следните основни форми:
• Организиране на публични събития
• Изграждане на мрежа от доброволци
• Медийни кампании
• Дискусионни форуми
• Лобиране и застъпничество
• Проучвания и анализи
• Консултантска подкрепа
• Сътрудничество с подобни сдружения
8. За постигане целите си, Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, както следва:
• учебна дейност
• консултантска дейност
• издателска дейност
• други дейности, които не са забранени от закона и които са свързани и не противоречат на основния предмет на дейност на Сдружението и подпомагат постигането на неговите цели
9. „Хийроус Уонтед“ осъществява и допълнителна стопанска дейност, която е спомагателна и е свързана с основния предмет на дейност на сдружението.
10. При осъществяването на тази дейност органите на сдружението се съобразяват с правилата на Търговския закон, общото гражданско законодателство и специфични правила предвидени в законови и подзаконови нормативни актове.

IV. Програма за осъществяване на дейността

11. Всяка година Общото събрание на „Хийроус Уонтед“ приема основните насоки за развитие на сдружението и програма за осъществяването на дейността му.
12. Управителният съвет изготвя проект за програма за осъществяване на дейността на „Хийроус Уонтед“, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.
13. Проектът за програма за осъществяване на дейността се предоставя на вниманието на членовете на сдружението в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на Общо събрание до провеждането му.
14. Всеки член на сдружението може да прави възражения и предложения по проекта за програма.
15. Управителния съвет взема решение за „Хийроус Уонтед“ за определяне на програмата на сдружението, необходимите средства и лицата, които ще са необходими за осъществяването на дейностите.

V. Работни групи при осъществяване на дейността

16. За осъществяване на дейностите по чл. 3 от Правилника се създават работни групи от специалисти.
17. Специалистите – членове на работните групи могат да бъдат както членове на „Хийроус Уонтед“, така и външни на сдружението лица.
18. Създаването на работна група във връзка с осъществяването на някоя от посочените в чл. 3 дейности става с решение на Управителния съвет на „Хийроус Уонтед“. С решението се определя състава на работната група, броя на членовете й и срока за осъществяване на поставената задача.
19. Работната група след приключване на дейността си в определения срок предава на Управителния съвет проекти, свързани с осъществяването на посочените дейности.
20. Управителният съвет след обсъждане на предоставените от работната група проекти може да предостави допълнителен срок на работната група за допълнение или изменение на предоставените материали.
21. След окончателното приключване на дейността на работната група Управителния съвет внася проектите за обсъждане и приемане от Общото събрание на „Хийроус Уонтед“.

VI. Отчитане на дейността

22. Управителният съвет в началото на всяка година изготвя доклад за дейността на „Хийроус Уонтед“.
23. Докладът съдържа данни за осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати, размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства, финансовия резултат на сдружението.
24. Докладът се предоставя на разположение на членовете на сдружението в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на годишното Общо събрание до провеждането му.
25. Общото събрание приема Доклада за дейността на сдружението след обсъждане.
26. До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание доклад се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

VII. Набиране и разходване на имуществото на „Хийроус Уонтед“

27. Имуществото на сдружението включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.
28. Общото събрание приема годишен бюджет на „Хийроус Уонтед“.
29. Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Управителния съвет не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася. Предоставя се възможност на членовете на сдружението да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание.
30. Бюджетът на сдружението се изпълнява от Управителния съвет.
31. В срок до 31 март на всяка година Управителния съвет съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.
32. Годишния счетоводен отчет се приема от Общото събрание на сдружението.
33. В срок до 31 май на всяка година Управителния съвет заявява за вписване в Централния регистър за вписване и представя заверения годишен счетоводен отчет година след приемането му от Общото събрание.
34. Източници на средства на сдружението са имуществени вноски на членовете, приходи от допълнителна стопанска дейност, дарения от физически и юридически лица (сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство.
35. Имуществените вноски на членовете са месечния или годишния членски внос, или допълнителни вноски, които се дължат въз основа на решение на Общото събрание на сдружението.
36. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и срок на внасяне от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.
37. „Хийроус Уонтед“ може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти при спазването на действащото в България законодателство.
38. Сдружението набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.
39. Средствата на „Хийроус Уонтед“ се използват за постигане на целите, определени в Устава на сдружението.
40. При осъществяване на дейността си „Хийроус Уонтед“ разходва средствата си възмездно и безвъзмездно.
41. „Хийроус Уонтед“ може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в устава, при спазване на правилата на българското законодателство.
42. „Хийроус Уонтед“ може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Устава.
43. За безвъзмездно разходване на имущество на сдружението, Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъстващи членове.
44. Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението и са сключени при публично обявени общи условия.
45. Разходите, които „Хийроус Уонтед“ извършва включват:
• разходи за осъществяване на функциите на органите на сдружението и изпълнението на правомощията им, включващи:
– разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;
– разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;
– други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на „Хийроус Уонтед“, включително разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание на сдружението, разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл. 16 от Правилника.
• разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на сдружението и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на сдружението по чл. 3 от Правилника:
– „Хийроус Уонтед“, с цел предоставянето и ползването й на членовете на сдружението и външни лица, определени по реда, предвиден в Правилника;
– разходи за провеждане на обучение чрез организация на курсове, семинари и симпозиуми от сдружението;
– отпускане на стипендии за издръжка, обучение, научни изследвания, разработване на научни проекти на членове на сдружението и външни лица, определени по реда, предвиден в Правилника;
– разходи за създаване и поддръжка на материална база, предназначена за осъществяване на дейностите по чл. 3 от Правилника.
– средства за отпускане и даване на награди на лица със заслуги и постижения в областта на популяризиране на доброволчеството, изграждане на толерантност сред младите хора, както и други обществено-значими постижения.
• разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на „Хийроус Уонтед“.
46. „Хийроус Уонтед“ разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 3 от Правилника в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и годишна програма за дейността на сдружението.
47. Безвъзмездното разходване на имуществото на дружеството се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на сдружението и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност на по чл. 3 от Правилника, включващи средствата за разходите, описани в чл. 41 от Правилника.
(3) В съответствие с чл. 43 т. 9 от Устава на „Хийроус Уонтед“, безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението се извършва само в изпълнение на мотивирано решение на Управителния съвет, прието с мнозинство, съгласно чл. 49 от Устава. Решението за безвъзмездно разходване на средства за всяка година от дейността на сдружението се включва в годишната програма и годишния бюджет на сдружението.
48. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си „Хийроус Уонтед“ подпомага имуществено членовете си и външни лица по следните начини:
• чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирана литература в областта на закрилата и социалната интеграция на хора с увреждания;
• безвъзмездно предоставяне на правото на участие в курсове, семинари и симпозиуми, организирани и провеждани от сдружението, самостоятелно или съвместно с други лица;
• безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разноски за участие в курсове, семинари, симпозиуми и всякакви форми на обучение и квалификация в областта на закрилата и социалната интеграция на хора с увреждания ,организирани от други лица, в страната и в чужбина;
• отпускане на стипендии за издръжка, обучение, подготвяне на научни трудове в областта на закрилата и социалната интеграция на хора с увреждания;
• предоставяне на парични и други материални награди на членове на сдружението и външни лица за заслуги и постижения в областта на популяризиране на доброволчеството, изграждане на толерантност сред младите хора, както и други обществено-значими постижения.
49. „Хийроус Уонтед“ подпомага физически или юридически лица само, ако чрез това подпомагане се постигат целите на сдружението (фондацията), определени в Устава.
50. Могат да се подпомагат както лица, които са членове на сдружението, така и външни лица, според преценка на Управителния съвет на сдружението.
51. В годишната програма за осъществяване дейността на „Хийроус Уонтед“, приета от Общото събрание, се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на сдружението по чл. 3 от Правилника, които сдружението ще извършва през съответната календарна година.
52. Годишната програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на всяко мероприятие или отделна дейност. С приемането на годишната програма се одобряват предложените от Управителния съвет проекти на план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година.
53. Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техния вид, размер, конкретно предназначение, начин на разходване се определят от Общото събрание с годишната програма за осъществяване дейността на сдружението и се предвиждат в годишния бюджет.
54. С годишната програма Общото събрание на сдружението възлага на Управителния съвет на сдружението да организира и осъществи планираните отделни дейности и мероприятия и го оправомощава да разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използване на средства.
55. В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година, да се изразходват средства за подпомагане на членове на сдружението и външни лица, Общото събрание определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на сдружението, реда и критериите за подбор, по които Управителният съвет определя конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.
56. Решението за подпомагане на отделни лица по начините, уредени в чл. 18. от Правилника, се взема с единодушие от всички членове на Управителния съвет, в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени в годишната програма и годишен бюджет на сдружението.
57. Лицата, желаещи да бъдат подпомагани подават мотивирано искане до Управителния съвет на сдружението.
58. Искането се разглежда на първото заседание на Управителния съвет, следващо постъпването му.
59. Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ решението за подпомагането му следва да бъде взето от Общото събрание на сдружението с мнозинство от 2/3 от всичките му членове.

VIII. Заключителни разпоредби

60. Настоящият Правилник е приет на 15 Декември 2015 г. от Общото събрание на „Хийроус Уонтед“ на основание чл. 22 от Устава.
61. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението и законодателството на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

__________________________

/Иван Павлов/