Кампания „Стани Герой“

Общи правила и условия

Цел на кампанията


Кампанията има за цел да осигури по-добър достъп до образование на деца, живеещи в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за лица без родителска грижа. Кампанията набира средства, които да бъдат използвани за подпомагане на учебния процес на бенефициентите. Набраните средства ще бъдат предоставяни на бенефициентите под формата на месечни стипендии.

Продължителност


Кампанията има за цел да осигури по-добър достъп до образование на деца, живеещи в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за лица без родителска грижа. Кампанията набира средства, които да бъдат използвани за подпомагане на учебния процес на бенефициентите. Набраните средства ще бъдат предоставяни на бенефициентите под формата на месечни стипендии.

Обхват


Привлечените средства ще бъдат използвани за:

  • Пътни разходи за посещаване на учебното заведение
  • Закупуване на материали, необходими за учебния процес
  • Разходи, свързани с пътуване и настаняване при участие в регионални и международни ученически състезания, олимпиади и конкурси.
  • Допълнителни форми на обучение, като например курсове по изкуства, извънкласни дейности, изучаване на чужд (не майчин) език, други.

 

Бенефициенти


Деца, завършили 7 клас и продължаващи своето обучение в 8 клас, живеещи в ЦНСТ за лица без родителска грижа на територията на цялата страна. 

Начин на кандидатстване


Директорите на ЦНСТ изпращат копие от дипломата на детето за завършен 7 клас и удостовение за оценките от матурите по български език и математика.

Условия за одобрение


За да бъде одобрена кандидатурата, бенефициента трябва да отговаря на следните условия:
1. Да е настанено и да живее не по-малко от 5 дни в седмицата в ЦНСТ, като периодите на учебните ваканции не се взимат предвид.
2. Да е завършило 7 клас със среден успех не по-малко от „Много добър“ 5.00.
3. Да е записано за обучение в 8 клас.
4. Да е под 16 години.

Класиране


Одобрените кандидатури се класират на база точки, които са сбора от средния успех от завършен 7 клас и оценките от матурите по математика и български език.
Класирането се осъществава от УС на Сдружение „Хийроус Уонтед“.
Не се допуска дискриминация на основа хронични заболявания, етническа принадлежност, пол, месторожение, възраст или други признаци.
УС на Сдружение „Хийроус Уонтед“ класира най-добрите 3 кандидатури. При равен брой точки, се класират всички кандидати, събрали количеството точки.
УС на Сдружение „Хийроус Уонтед“ определя следващоите 3 най-добри кандидатури за резервни. При равен брой точки, се класират всички резервни кандидати, събрали количеството точки.
При отпадане на някой от кандидатите или при прекратяване на получаването на стипендии, поради причини, описани в точка 12, най-добрата резервна кандидатура заема мястото на отпадналия бенефициент.

Получаване на стипендии


1. Получател на стипендията е самият бенефициент .
2. По изключение средствата могат да бъдат получавани от директора на ЦНСТ, където е настанен бенефициента.
3. Стипендията се изплаща по банков път, от сметката на Сдружение „Хийроус Уонтед“.

Стипендии


УС на Сдружение „Хийроус Уонтед“, определя следните правила за отпускане на стипендии:
1. Размерът на единичната стипендия се определя на 200 лева.
2. Стипендията се изплаща ежемесечно между 10-то и 15-то число на месеца.

Отчетен период, условия за получаване на стипендии


Определя се регулярен отчетен период от един календарен месец. За да бъде преведена стипендията, трябва да са изпълнени следните условия:
1. Бенефициентът е бил не по-малко от 5 дни в седмицата на територията на ЦНСТ: не е бил при близки и роднини (с изключение на периодите на ученичешките ваканции), не е бягал, не е бил принудилелно или поради негова вина преместван в друг Център или институция.
2. Бенефициентът няма неизвинени отстъствия от училище.
3. Средния успех от оценки, получени през отчетния период е не по-нисък от „Много добър“ 5.00.
4. Бенефициентът няма получена оценка през отчетния период по-ниска от „Добър“ 4.00.
Информацията се събира от бележника на бенефициента или от служебни бележки, издадени от училището. Обитаването на ЦНСТ се удостоверява от Директора на ЦНСТ.
Информацията трябва да бъде предоставена до 5 число, в месеца, следващ отчетния период.

Регулярни проверки


УС на Сдружение „Хийроус Уонтед“ има право да извършва регулярни проверки и да изисква допълнителни документи, с оглед на това да провери изпленението на условията, посочени в точка 10.

Прекратяване на получаването на стипендии


Ако някое от условията в точка 10 не е изпълнено или не е получен отчет в определения срок, получаването на стипендията се прекратява.

Възстановяване на получаването на стипендии


Възстановяване на получаването на стипендията е възможно след предоставяне на всички необходими документи и при наличие на изпълнението на условията, посочени в точка 10, включително и за периода, в които стипендия не е получавана. В случаите на възстановяване на изплащането на стипендия, стипендия за изминали и пропуснати периоди, не се изплаща.

Други условия


По решение на УС на Сдружение „Хийроус Уонтед“, кампанията може да бъде:
– Продължена за следващата учебна година
– Разширена за деца, които са завършили 8, 9, 10 и 11 клас.