УСТАВ

на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Хийроус Уонтед“

I. Общи разпоредби

Правен статут

1. „Хийроус Уонтед“ е Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
2. Сдружението е неполитическа и нерелигиозна организация.
3. Сдружението е юридическо лице, отделно от своите членове.
4. Сдружението представлява своите членове пред държавата и пред съответните международни организации.
5. Сдружението се учредява без срок.

Наименование и седалище

6. Наименованието на Сдружението е “Хийроус Уонтед“. Сдружението се изписва на латиница като “Heroes Wanted”.
7. Седалището и адресът на управление на Сдружението е: България, София 1612, кв. Лагера, бл. 19, вх. А, ап. 6. Сдружението няма клонове към момента на регистрация.
8. Наименованието на Сдружението, седалището, адресът на управление и ЕИК номерът се поставят върху всички писмени документи на Сдружението.

II. Дейност

9. Сдружението се учредява с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
10. Сдружението осъществява дейност изразяваща се в защита на деца в затруднено положение и деца с увреждания в рамките на разпоредбите на „Закон за закрила на детето“, „Закон за интеграция на хората с увреждания“ и неговия Правилник, други релевантни национални и международни актове, както и следвайки насоките в „Национална стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания“.
11. Предметът на дейност на Сдружението се изразява в осъществяването на организаторска, образователна, информационна, консултантска, изследователска дейност, насочена към реализиране мисията, визията, постигане целите и прокламиращи ценностите на Сдружението.

III. Цели

12. Сдружението има за цел да създаде, организира и управлява регулярни събития, в които взимат участие деца в затруднено положение, с физически увреждания и/или в неравностойно положение, в които практикуват спортни и други дейности, чрез помощта на доброволци.
13. Допълнителни цели
• Популяризиране на доброволчеството
• Изграждане на толерантност сред младите хора
• Формиране на приемственост в обществото

IV. Средства

14. Сдружението ще осъществява на дейността чрез:
• Организиране на публични събития
• Изграждане на мрежа от доброволци
• Медийни кампании
• Дискусионни форуми
• Лобиране и застъпничество
• Проучвания и анализи
• Консултантска подкрепа
• Сътрудничество с подобни сдружения

V. Стопанска дейност

15. Сдружението ще извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на неговата основна дейност, за която е регистрирано, както следва:
• учебна дейност – организация и провеждане на обучения и семинари, конференции
• консултантска дейност – консултации, извършване на проучвания и анализи
• издателска дейност – подготовка, печат и разпространение на печатни материали
• други дейности – дейности, които не са забранени от закона и които са свързани и не противоречат на основния предмет на дейност на Сдружението и подпомагат постигането на неговите цели
16. Сдружението може да осъществява и други стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност и незабранени от закона.
17. Приходите от допълнителните стопански дейности по чл. 15 и чл. 16 се използват за постигане целите на Сдружението.
18. Сдружението може да участва в търговски дружества само като ограничено отговорен съдружник.

VI. Органи на управление

19. Органите на Сдружението са:
• Общо събрание
• Управителен съвет
20. По решение на Управителния съвет могат да се създават временни помощни и консултативни органи.

VII. Правомощия на органите на Сдружението и начин на представляване на Сдружението

Общо събрание

21. Общото събрание е върховен колективен орган на Сдружението. То се състои от всички членове на Сдружението. Юридическите лица-членове на Сдружението участват в Общото събрание чрез свой представител.
22. Права на Общото събрание:
1) променя и допълва настоящия Устав
2) приема, променя и допълва Етичен кодекс на Сдружението
3) приема основните насоки и ежегодните програми за дейността на Сдружението
4) приема бюджета на Сдружението
5) определя членския внос и начина на неговото плащане
6) избира и освобождава членовете на Управителния съвет
7) взема решение за откриване и закриване на клонове
8) взема решение за участие в други организации
9) приема отчета за дейността на управителния съвет
10) взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението
11) отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението
12) взема решение за имуществени вноски
13) решава други въпроси относно дейността на Сдружението

Провеждане на Общо събрание

23. Редовно Общо събрание се провежда веднъж годишно.
24. Извънредно Общото събрание може да бъде проведено по всяко време, когато важни причини налагат това, при спазване на съответния ред за свикване на Общо събрание, предвиден в този Устав.
25. Събранието се ръководи от Председателя на Управителния съвет или при негово отсъствие – от определен от Управителния съвет член на Сдружението.

Свикване на Общо събрание

26. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай, Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или упълномощено от тях лице.
27. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
28. Поканата се изпраща на имейл адресите на членовете в Сдружението, както и на началната Интернет страница на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

Кворум

29. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, при наличие на повече от половината членове на Управителния съвет.

Право на глас. Упълномощаване

30. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
31. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
• него, неговия съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително
• юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения
32. Член може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.
33. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения

34. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове с право на глас, доколкото друго не е предвидено в този Устав и/или ЗЮЛНЦ.
35. Решения по чл. 22 т.т. 1, 7 10 и 12 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
36. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.
37. Взимането на решение на Общото събрание е чрез явно гласуване. Протоколи от гласуванията се съхраняват в електронен формат на място, достъпно от всички членове.

Управителен съвет

38. Управителният съвет е управителен орган на Сдружението и се състои най-малко от трима членове.
39. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок до пет години.
40. Общото събрание избира един от членовете на Управителния съвет за Председател с мандат до изтичането на мандата на Управителния съвет по време на избирането му.
41. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани.
42. Председателят не може да бъде преизбиран в два поредни мандата.

Правомощия на Управителния съвет

43. Управителният съвет има право да:
1) представлява Сдружението като определя обема на представителната власт на отделни негови членове
2) организира и ръководи изпълнението на решенията на Общото събрание
3) организира и ръководи изпълнението на плана и бюджета на Сдружението
4) приема и изключва членове на Сдружението
5) изготвя предложения за изменения и допълнения на този Устав
6) разработва планове за развитието и дейността на Сдружението
7) изготвя бюджета на Сдружението и го предлага за приемане от Общото събрание
8) определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението
9) разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на настоящия устав
10) подготвя и внася в Общото събрание проект за отчет на дейността на Сдружението
11) взема решение за извършване на ликвидация на Сдружението
12) взема решения за създаване на временни помощни и консултативни органи
13) взема решения по всички други въпроси, които по закон или съгласно Устава не попадат в правата на друг орган

Заседания на Управителния съвет, свикване на Управителния съвет

44. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя или при негово отсъствие – от определен от Управителния съвет негов член
45. Заседания на управителния съвет се провеждат поне четири пъти в годината.
46. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на ⅓ от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

Кворум

47. Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове
48. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телекомуникационна връзка в реално време, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Вземане на решение

49. Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 43, т.т. 5, 8, 9 и 11 – с мнозинство от всички членове.
50. Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет
51. Взимането на решение на Общото събрание е чрез явно гласуване. Протоколи от гласуванията се съхраняват в електронен формат на място, достъпно от всички членове.

Председател

52. Управителният съвет възлага управлението на Сдружението на един от своите членове – председател, който е председател и на Сдружението. При невъзможност да осъществи възложените му функции, дейността му се изпълнява от определен от Управителния съвет негов член.
53. Председателят има право да:
• организира изпълнението на решенията на Управителния съвет
• организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество
• представлява Сдружението
• уведомява членовете на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението
• извършва и други функции, предвидени от законите в Република България
54. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет с нотариално заверено пълномощно

Права и задължения на членовете

57. Всеки член на Сдружението има право
• да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание
• да излъчва представители в органите на управление на Сдружението
• да бъде информиран за дейността на Сдружението
• да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от осъществяване на дейността му
58. Всеки член на Сдружението е длъжен:
• да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели
• да спазва Етичния кодекс на Сдружението, приет от Общото събрание
• да плаща членски внос в размера и по начина, определен от Общото събрание
• при желание да полага доброволен труд за издигане авторитета на Сдружението и постигането на неговите цели и предмет на дейност
• да работи за издигане на обществения авторитет на Сдружението
• да устоява ценностите и да не уронва престижа на Сдружението
59. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на обявяване в несъстоятелност или при прекратяване.
60. Упражняването на членски права и изпълнението на членските задължения може да бъде предоставено на друг чрез изрично нотариално заверено пълномощно за конкретни действия.
61. Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок. Приемането на членовете става с обикновено мнозинство.

VIII. Членство

Членуване

55. Членуването в Сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат физически и юридически лица.
56. Член на Сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице и всяко юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Права и задължения на членовете

57. Всеки член на Сдружението има право
• да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание
• да излъчва представители в органите на управление на Сдружението
• да бъде информиран за дейността на Сдружението
• да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от осъществяване на дейността му
58. Всеки член на Сдружението е длъжен:
• да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели
• да спазва Етичния кодекс на Сдружението, приет от Общото събрание
• да плаща членски внос в размера и по начина, определен от Общото събрание
• при желание да полага доброволен труд за издигане авторитета на Сдружението и постигането на неговите цели и предмет на дейност
• да работи за издигане на обществения авторитет на Сдружението
• да устоява ценностите и да не уронва престижа на Сдружението
59. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на обявяване в несъстоятелност или при прекратяване.
60. Упражняването на членски права и изпълнението на членските задължения може да бъде предоставено на друг чрез изрично нотариално заверено пълномощно за конкретни действия.
61. Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок. Приемането на членовете става с обикновено мнозинство.

Прекратяване на членството

62. Членството се прекратява с решение на Управителния съвет:
• по молба на члена
• при смърт или поставяне под пълно запрещение
• при не плащане на членски внос за 1 година
• при неспазване на Етичния кодекс на Сдружението
• при прекратяване и ликвидация на Сдружението
• при системно неизпълнение на задълженията и неучастие в дейността на Сдружението

IX. Имущество

63. Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, права на ползване, интелектуална собственост и други, необходими за дейността му, в съответствие с приложимото българското законодателство.
64. Имуществото на Сдружението се формира от:
• членски внос и/или имуществени вноски в размер, определен от Общото събрание
• дарения от физически или юридически лица в полза на Сдружението
• приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с целите на Сдружението
• други средства, получени в съответствие с действащото национално законодателство
65. Сдружението може безвъзмездно да се разпорежда с имущество си за осъществяване дейността във връзка с постигане на своите цели по реда и начина, определени от този Устав и ЗЮЛНЦ.
66. Платеният членски внос и направените имуществени вноски не подлежат на връщане.
67. Сдружението не разпределя печалба от своята дейност. Ако в края на годината Сдружението реализира печалба, тя ще бъде изразходвана за постигане на целите му.

X. Отчетност

68. Сдружението е длъжно да води протоколи от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет. Ръководещият заседанието на съответния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на неговото съдържание. Протоколи от заседанията се съхраняват в електронен формат на място, достъпно от всички членове.
69. Сдружението изготвя веднъж годишно доклад за дейността си, който трябва да съдържа данни относно дейността, финансовото и имуществено състояние на Сдружението.
70. Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността на Сдружението и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.
71. Сдружението изготвя отчетна информация, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, при спазване принципите за откритост, достоверност и своевременност.

XI. Прекратяване

72. Сдружението се прекратява и се извършва ликвидация на неговото имущество:
• с решение на Общото събрание;
• с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато:
o не е учредено по законния ред;
o извършва дейност, която противоречи на Конституцията, законите или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
o е обявено в несъстоятелност.
73. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него или съда лице.
74. Редът за ликвидация, правомощията на ликвидатора, удовлетворяването на кредиторите и разпределение на останалото имущество се извършват съгласно съответните разпоредби на Търговския закон, предвидени по отношение неплатежоспособността, съответно несъстоятелността.

XII. Срок

75. Сдружението е с неограничен срок за извършване на дейността, освен ако друго не бъде прието от Общото събрание.

XIII. Други разпоредби

76. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.
77. Всички неуредени в Устава въпроси и възникнали спорове се уреждат съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали членове на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Хийроус Уонтед“, състояло се на 24 ноември 2015г. в град София.

Учредители:

Име, презиме, фамилия Подпис
1 Иван Кирилов Павлов
2 Христо Вихъров Ласков
3 Кирил Йорданов Геренов
4 Иван Василев Господинов
5  Илия Илиев Марков
6  Павел Атанасов Сидеров
7  Илона Григорова Григорова